Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RingData Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19.; cégjegyzékszám: 01-09-925-000; adószáma: 14896147-2-41; elérhetőség: 06-1-212 5875); továbbiakban: Szállító) és a Szállító által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szállító és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

I. Szerződés hatálya, a felek közötti szerződés létrejötte, általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kodakmedia.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházán keresztül történik. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az Ektv. rendelkezései az irányadóak.

Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja Megrendelő megrendelésében foglalt termékek szállítását a jelen Általános Szállítási Feltételekben foglalt feltételek mellett. Amennyiben a felek között egyedi viszonteladói szerződés jött létre, jelen Általános Szállítási Feltételekben foglalt rendelkezések a viszonteladói szerződésben megállapított eltérésekkel alkalmazandóak.

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Megrendelő köteles az általa megrendelt és Szállító által leszállított vagy biztosított terméket átvenni, és annak ellenértékét megfizetni.

II. Árak

Szerződő felek a megrendelt áru ellenértékeként a Weboldalon a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeget határozzák meg, kivéve, ha a felek a viszonteladói szerződésben másként állapodnak meg.

A vételár, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Szállítási költségekre a jelen ÁSZF V. pontjában rögzített rendelkezések az irányadóak.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szállító fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén Szállítónak nem áll módjában pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szállító minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szállító nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

III. Tulajdonjog fenntartása

A leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az árut biztosítékul vagy más módon megterhelni nem lehet.

Amennyiben a Megrendelő az árut továbbértékesítés céljából vásárolja meg, ebben az esetben Szállító a tulajdonjogát Megrendelő telephelyén mindenkor fellelhető áru vonatkozásában tartja csak fent.

Szállító az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, külön nyilatkozatával kifejezetten megtilthatja az áru továbbértékesítését. Arra az esetre, ha Megrendelő az árut az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, arra az esetre az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra az áru még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig.

IV. Megrendelés

A megrendelést a Szállító weboldalán keresztül csak regisztrált Megrendelőtől és csak akkor fogadja el, ha az a Megrendelő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szállítót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Megrendelő a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szállító a Megrendelő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Megrendelő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Szállító ajánlati kötöttsége, illetve a Megrendelő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

V. Szállítási feltételek

A rendelés feladásakor a Szállító két lehetőséget ajánl fel a megrendelt termékek átvételére: személyes átvétel vagy házhozszállítás.

Személyes átvétel: A Szállító raktárában történik. A raktár címe: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19. 1. em. Nagyobb mennyiségű áru megrendelésekor, vagy ha a leggyorsabban szeretne végezni – a rendelés leadásakor, vagy mielőtt áruért jön – jelezze érkezésének várható időpontját kapcsolattartójánál vagy az Ügyfélszolgálat számán (+36 1 212 5875). A raktár nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig: 8:30-17:00.

Házhozszállítás: a megrendelt árut a Szállítóval szerződésben lévő futárszolgálatok egyike juttatja el a Megrendelőhöz. Netto  50 000 Ft-os vásárlás felett a kiszállítási ingyenesEz alatt a szállítási költség bruttó 1990,- Ft/csomag. Házhozszállítás esetén a kiszállítás 48 órán belül történik meg a megadott címre.  A szállítási határidő átutalásos Megrendelő esetében a megrendelés visszaigazolásának elküldésétől, egyéb esetben a vételár a Szállító bankszámlájára történő beérkezésétől számítandó.

Szállító a fenti 48 órás szállítási időintervallumon belül lehetőséget biztosít Megrendelőnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szállítónak nem áll módjában vállalni. Amennyiben Megrendelő tudja vagy feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy köteles azt azonnal közölni Szállítóval, a várható átvételi határidővel együtt. Szállító köteles a Megrendelő igénye szerinti szállítás érdekében eljárni, azonban jogosult a Megrendelő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező többletköltségét illetve kárát érvényesíteni.

A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szállítót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

Szállító semmilyen vis maiorból – így különösen: munkabeszüntetések, rendkívüli államigazgatási intézkedések, időjárási akadályok, természeti katasztrófák stb. – eredő késedelmes szállításért nem vállal felelősséget.

VII. Átadás-átvétel

Amennyiben az árut – felek ilyen értelmű kifejezett megállapodása alapján – Szállító szállítja Megrendelő részére, abban az esetben áru átadás-átvétele Megrendelő telephelyén illetve az általa megjelölt egyéb helyen történik. Amennyiben az árut Megrendelő maga vagy megbízottja szállítja el, abban az esetben az áru átadás-átvétele Szállító telephelyén történik.

Az áru átadás-átvételekor Szállító az árut mennyiségileg, darab szerint adja át Megrendelő, Megrendelő megbízottja, illetve a gépkocsivezető részére. Az áru mennyiségére vonatkozó adatokra az átadás-átvételkor felvett mennyiségi adatok az irányadóak.

Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény Szállítóval szemben.

VIII. Fizetési feltételek

Az újonnan regisztrált Megrendelők készpénzes vevőként kerül rögzítésre. Ez alapján a vételár megfizetése az áru átvételével egyidejűleg készpénzben történik, illetve az átvételt megelőzően banki átutalással.

Szállító jogosult továbbá a megrendelés teljesítését megtagadni mindaddig, amíg Megrendelő az előleget, teljes vételárat nem fizeti meg Szállító részére, vagy az egyéb biztosítékot nem bocsátja Szállító rendelkezésére. Ez utóbbi esetekben Szállító fenntartja a jogot a szerződéstől, vagy annak egy részétől való elállásra is. Megrendelő nem teljesítése Szállító késedelmét kizárja.

Szállító fentiektől eltérő fizetési feltételeit ajánlataiban, rendelés-visszaigazolásaiban, számláin, illetve az egyedi viszonteladói szerződésekben közli.

Késedelmes fizetés esetén Szállító a számla összegére vetítve, napi kamatszámítással a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.

IX. Elállás joga, visszárú feltételek

A Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősülő Megrendelőt (a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy) jelen pontban foglaltak szerint elállási jog illeti meg:

Amennyiben a Megrendelő a termék házhozszállítása, illetve átvétele után kíván a vásárlástól elállni, ezt azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, személyes átvétel esetén 3 munkanapon belül indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén a Szállító követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szállító címére. A Szállító kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia. A Szállító postai csomagokat, technikai okokból nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal szállíttassa vissza, vagy azt személyesen szolgáltassa vissza Szállító raktárában.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a Megrendelő részére.

X. Kárveszély átszállása

A kárveszély az áru átvételekor száll át Megrendelő, illetve megbízottja által történő szállítás esetén a Szállító telephelyén, a Szállító által történő szállítás esetén Megrendelő telephelyén.

Amennyiben a szállítás a Megrendelőnek felróható okból szenved késedelmet, úgy a kárveszély a kiszállításra kész állapot napjától száll át a Megrendelőre.

XI. Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A jótállási, szavatossági idő kezdete az áru átadás-átvételének időpontja.

A Szállító az általa forgalmazott termékekhez jótállási jegyet bocsát ki, melyen feltüntetésre kerül a jótállás ideje és módja. A viszonteladó általi értékesítéskor kell a jótállási jegyet érvényesíteni, kitöltve a vásárlás dátumát és a termék sorozatszámát.

Meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett garanciális márkaszervizhez kell fordulni. A termék átadásakor a készülékhez kiadott Jótállási Jegy eredeti és szabályosan kitöltött példányát kell bemutatni, ennek hiányában a vásárlást igazoló számla másolatát. Ezen dokumentumok hiánya esetén a szerviz csak fizetős javításra tudja átvenni a készüléket.

Az áru nem megfelelő tárolása, kezelése, és természetszerű elhasználódása esetén Szállítónak nem áll módjában reklamációt elfogadni. Amennyiben a javítás során bebizonyosodik, hogy a problémát nem meghibásodás, hanem a készülék helytelen használata okozta, a Megrendelő köteles kifizetni a bevizsgálási díjat.

XII. Titoktartás

Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a jelen szállítási jogviszony teljesítése kapcsán a másik félről vagy vele kapcsolatosan megtudott bármely adatot, tényt vagy információt üzleti titokként kezelnek és harmadik személy, vagy a nyilvánosság részére – jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség kivételével – a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül nem teszik hozzáférhetővé. Ez a titoktartási kötelezettség a feleket jelen jogviszony bármely okból történő megszűnését követően is terheli, a jogviszony megszűnését követő 3(három) évig. Felek ezen kötelezettségeik megszegéséért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

XIII. Egyéb feltételek

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szállító nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szállítóval szemben fennálló tartozásokba kizárólag az adott Megrendelő részére jogerősen megítélt vagy a Szállító által kifejezetten elismert tartozások számíthatóak be.

A Szállító az Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szállító az Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el

A Szállító bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a másik felet kellő időben értesítik arról, ha megszűnésük, átalakulásuk, felszámolásuk várható. E tekintetben a „kellő időpont” meghatározás azt az időpontot jelenti, amikor a Fél vagyoni helyzete még lehetővé teszi a szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása szerződésszegésnek minősül. Ha a Fél helyére – jogszabályszerűen – jogutód lép, úgy a jogutód szerződő félként történő elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a másik Fél beleegyező nyilatkozata szükséges.

Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat Szállító mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Budapest, 2011 Július 20.